โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [1045101002]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 37654
รหัสผ่าน เช่น 02/03/2541

กรณีที่วันเกิดไม่ถูกต้อง ให้พิมพ์วันเกิดโดยเว้นวรรค 1 ครั้ง เช่น 02/03/2541 เป็น 2 /03/2541ปรับปรุงข้อมูล 16/03/2561
[7605/106764]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V15.09.25]