โรงเรียนสตรีศึกษา อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด [1045101002]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 37654
รหัสผ่าน เช่น 02/03/2541



ปรับปรุงข้อมูล 10/10/2561
[4099/35088]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]