ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558


ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559


ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560


ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
ผลการเรียนภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561


                              ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1                              
ปีการศึกษา 2562


Server 2 : gpa2.strisuksa.ac.th

ติดต่องานทะเบียน
อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องทะเบียน